EnglishVietnamese

Chứng chỉ

là chữ viết tắt của cụm từ :The Institute of International Container Lessors , là chứng chỉ quốc tế về tiêu chuẩn container và các hoạt động liên quan đến sửa chữa, bảo trì và giám định các loại container. Hàng năm, chúng tôi đều cử cán bộ đầu ngành, cán bộ phụ trách trực tiếp đi đào tạo và cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất được ban hành bởi tổ chức IICL.